In 1951, the famed Dutch structural geologist R W van Bemmelen published a small book on the volcanoes of Indonesia, with special attention on Krakatoa. This work is not often seen today, but it contains wonderful illustrations by L.J. Eland. We reproduce these here along with translations of their captions. Click on the image for a larger version.

1A. Where no volcanoes are developed, the soil is leached by the rain

1B. Where active volcanoes occur, the land is now and then enriched by ash falls.

1A. Waar geen vulkanen voorkomen wordt de grond door regens uitgespoeld.

1B. Waar werkende vulkanen zijn wordt de grond nu en dan verrijkt door as-regens

2A. Crater with lava plug

2B. Volcano with an outpouring of lava

2C. Section through volcano with a lava plug

2D. Section through volcano with a lava flow

2E. Syrup-like liquid lava spreading like a  blanket over the foot of the volcano

2F. If hot gasses emerge along the volcano slopes, a glowing cloud can develop that races downhill

2A. Krater met lavaprop

2B. Vulkaan met uitvloeiende lava

2C. Doorsnede door vulkaan en lavaprop

2D. Doorsnede door vulkaan en lavastroom

2E. Stroopachtige vloeibare lava kan zich al seen deken over de voet van de vulkaan uitspreiden

2F. Als hete gassen langs de vulkaanhelling omlaagschieten onstaan gloedwolken

 

3A. Ash-eruption

3B. Glowing stream of ash and pumice

3C. Big blobs of red-hot lava ejected over the edge of the crater (bombs)

3D. Eruption of a volcano that has long seemed dormant

3A. As-uitbarsting

3B. Gloeiende stroom van lavagruis en puimsteen

3C. Grote klodders roodgloeiende lava worden over de rand van de krater geslingerd (bommen)

3D. Uitbarsting van vulkaan die lange tijd uitgedoofd scheen

4. How a volcano would look if, like a cake, we could cut a piece out of it 4. Zo zou een vulkaan er van binnen uitzien als wij, net als bij een tart een stuk eruit zouden kunnen snijden

Merapi

5A. Drawing of the top of the Merapi at Djokjakarta on 2 Dec 1930, looking from the volcano post Maro.  About 250 meters below the summit, emerged a strong lava flow.  At the bottom, the red-hot lava  crumbled and formed a rubble slope of hot lava grit. 

5B. Drawing of Merapi on July 28, 1931. During the eruption of December 19 1930, the top fell down and there was thus a large, horseshoe-shaped crater created. From the crater a new lava stream flowed again. To the [upper] left is a residual of the 1930 lava flow, which was not covered on December 19 1930.

5A. Tekening van de top van de Merapi bij Djokjakarta op 2 Dec 1930, gezien van de vulkaanpost Maro. Ongeveer 250 meters onder de top vloeide een taaie lavastroom uit. Aan de onderkant brokkelde de roodgloeiende lava as en vormde een puinhelling van heet lavagruis.

5B. Tekening van de Merapi bij Djoka op 28 Juli 1931. Tijdens de uitbarsting van 19 Dec. 1930 is de top omlaag gestort en er is daardoor een grote, hoefijzervormige krater ontstaan. Uit die krater is daarna weer een nieuwe lavastroom gevloeid. Links daarvan is nog een rest van de lavastroom 1930 te zien, welke niet omlaag gestort is op 19 Dec. 1930.

Keloed

6. The Keloed volcano in East Java. In the crater at the top was a deep lake, which was repeatedly ejected by eruptions. The water, which then flowed down the volcano slopes, created great mud-flows (lahars), which caused tremendous destruction in the densely populated areas at the foot. On this figure, the lahars from the eruption in 1919 are indicated in brown. Among others, Kota Blitar was largely destroyed. The water of this lake was reduced by a series of tunnels so hopefully future eruptions will not cause such disasters. 6. De Keloedvulkaan in Oost-Java. In de Krater op de top was een diep kratermeer, dat bij uitbarstingen telkens opnieuw werd uitgeworpen. Het water, dat dan langs de vulkaan-hellingen omlaag stroomde, deed geweldige modder-bandjirs (lahars) ontstaan, die ontzettende vernielingen veroorzaakten in de dicht bevolkte streken aan de voet. Op dit kaartje zijn met een bruine kleur de lahars van de uitbarstingen in 1919 aangegeven, die onder andere Kota Blitar grotendeels vernielden. Het water van dit meer wordt nu door middle van tunnels op een lag peil gehouden, zodat volgende uitbarstingen hopelijk niet meer zulke rampen zullen veroorzaken.
7.Section through the crater of the Keloed volcano in East Java.  Previously the water in the crater rose to the dotted line and then flowed over the threshold  (left) through the Badak ravine down the side of the volcano.  The content of this crater lake was almost 40,000,000 cubic meter.  Now the water has been tapped with tunnels, layer by layer, until there is left only one million cubic meter water in the lake.  At first it was tried to tap the water with the bottom tunnel.  But when this was being done (1920) a lava plug came up and covered the inlet.  7. Doorsnede over de krater van de Keloed in Oost-Java. Vroeger stond het water in de krater tot aan de stippellijn en stroomde dan over de drempel ot overlaat (links) door het Badak ravijn omlaag. De inhoud van dit kratermeer was bijna 40.000.000 kubieke meter. Nu heeft man het water met tunnels laag voor laag afgetapt,  tot er slechts ruim een millioen kubieke meter water in het meer overbleef. Eerst heeft men geprobeerd het water met de onderste tunnel af te tappen. Maar toen men daarmee bezig was (1920) kwam ere en lavaprop omhoog vlak voor de uitgang.

Krakatau

8. The pre-historic eruption of the paleo-Krakatau volcano in the Sunda Strait. As a result of this event, the volcano collapsed, and there were only three small pieces from the edge that protruded above the overlying sea. 8. De voor-historische uitbarsting van de oer-Krakatau vulkaan in Straat Sunda. Tengevolge van deze uitbarsting stortte de vulkaan in, en er bleven maar drie kleine stukjes van de rand boven zee uitsteken.
9. After the paleo-Krakatau edifice had collapsed, only three small islands remained sticking out above the sea (left: Long Island; foreground, Lost Island; behind: the base of the later Rakata Volcano, which is shown on the next drawing. The dashed line shows the position of the vanished paleo-Krakatau. 9. Nadat de oer-Krakatau was ingestort bleven slechts drie eilandjes boven see uitsteken (links: Lang Eiland; voorgrond, Verlaten Eiland; achter: de basis van de latere Rakata vulcaan, die op de volgende tekening te zien is. De stippellijn geeft aan de omtrek van de  verdwenen oer-Krakatau vulkaan
10. Afterwards Krakatau started to build new volcanoes that grew on the ruins of the paleo-Krakatau edifice. The Rakata volcano arose first. 10. Daarna begon de Krakatau weer nieuwe vulkanen op te bouwen, die groeiden op de ruine van de oer-Krakatau. Eerst ontstond de Rakata vulkaan.
11. By displacement of the eruptive channel, there successively arose after the Rakata volcano the Danan volcano (in the middle) and then Perboewatan (to the front). In 1680 a lava flow emerged from Perboewatan, but afterwards this volcano group was seemingly quiet for two hundred years. Yet in the depths were gathering the forces for the appalling outburst of 1883, which is shown on the next drawing. 11.Door verplaatsing van het eruptive-kanaal ontstonden na de Rakata vulkaan achtereenvolgens de vulkaantjes Danan (in het midden) en Perboewatan (aan de voorzijde). In 1680 kwam uit Perboewatan nog een lavastroom, maar daarna was deze vulkaangroep ruim tweehondred jaren lang schijnbaar rustig. Doch in de diepten verzamelden zich de krachten voor de ontzettende uitbarsting in 1883, die op de volgende tekening te zien is
12. On 20 May 1883 the Krakatau group began its work. The eruption became steadily more violent and reached a peak on 26, 27 and 28 August 1883.  Ash was injected dozens of kilometers high into the air and the sea was covered with a floating layer of pumice. In total 18 cubic kilometers of ash were blown out. The consequence of this was that the volcano group was deprived of its underground support and collapsed. This caused the terrible tidal wave which on the next drawing is to be seen. 12. Op 20 Mei 1883 begon de Krakatau-groep weer te werken. De uitbarsting werd steeds heviger en bereikte een hoogtepunt van 26, 27 en 28 Augustus 1883. De as werd tientallen kilometers hoog de lucht ingeschoten en de zee was bedekt met een drijvende lag puimsteen. In total werden 18 kubieke kilometer as uitgeblazen.  Het gevolg hiervan was dat de vulkaan-groep van zijn ondergrondse steun beroofd werd en instortte. Dit veroorzaakte de geweldige vloedgolf die op de volgende tekening te zien is
13. At the end of the large eruption of Krakatau in 1883, the volcano group collapsed in on itself and there arose on the spot an undersea basin of 250 meters depth and 7 kilometers across. Only half of the Rakata cone continued to stand. The collapse of the volcanic edifice caused a tremendous wave in the sea, which spread itself to all sides. 13. Aan het eind van de grote uitbarsting van de Krakatau in 1883 stortte die vulkaan-groep in elkaar en er ontstond ter plaatse een onderzees bekken van 250 meter diepte en 7 kilometer middellijn. Alleen de helft van de Rakata-kegel bleef staan. De ineenstorting van dit door de natuur gevormde vulkanische bouwwerk veroorzaakte een geweldige golf in de zee, welke zich naar alle kanten verspreidde.
14. The tidal wave which arose by the collapse of the Krakatau group at the end of the eruption of 1883 overflowed the coasts of Java and Sumatra. In the Sunda Strait the wave was 20 meters high. Thousands of people came thereby to a pitiful end. 14. De vloedgolf die door de instorting van de Krakatau-groep aan het eind van de uitbarsting van 1883 ontstond, overstroomde de kusten van Java en Sumatra. In Straat Sunda was de golf wel 20 meter hoog. Duizenden mensen kwamen daarbij jammerlijk om het leven.
15. Four and forty years later, in late December 1927 Krakatau began working again and submarine eruptions occurred at the edge of the 250 meter deep under-sea basin created by the collapse of 1883. After some months was seen a small volcano above sea level, Anak Krakatau. This renewed activity initially filled people with great fear. They were afraid that such a disaster as in 1883 was to be expected. But the volcano-doctors have forecast that such a thing probably is expected only after several hundred [more] years. 15. Vier  en veertig jaren later, eind December 1927 begon de Krakatau opnieuw te werken en onderzeese uitbarstingen vonden plaats aan de rand van het 250 meter diepe zeebekken dat door de instorting van 1883 was ontstaan. Na enige maanden vershceen een kleine vulkaan boven zee, de Anak Krakatau. Deze hernieuwde werking vervulde de mensen aanvankelijk met grote vrees. Zij waren bang dat weer zo’n ramp als en 1883 te verwachten was. Maar de vulkaan-dokters hebben vastgeteld, dat zoiets waarschijnlijk pas na vele honderden jaren te verwachten is

Reinout Willem van Bemmelen

Worldcat Citation:
De vulkanen op Java, 
Author: Bemmelen, R. W. van
Publication: Batavia, N.V. Moderne boekhandel Indonesië, 1951
Document: Dutch : Book : Juvenile audience
Libraries Worldwide: 7